Przepraszamy, ale to badanie się zakończyło i nie jest już dostępne.

Informacji udziela Monika ( m.helak@politykainsight.pl ).

For further information please contact :
m.helak@politykainsight.pl

WYTYCZNE
X

Wytyczne do jakościowej oceny ryzyka wystąpienia zagrożenia kryzysowego [pytania nr 1, 4 i 7]:

Ocena na skali Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia Opis
1 Bardzo rzadkie Może wystąpić tylko wyjątkowych okolicznościach. Może wystąpić raz na pięćset lub więcej lat.
2 Rzadkie Nie oczekuje się, że się może zdarzyć i/lub nie jest w ogóle udokumentowane, nie istnieje w przekazach ludzi i/lub zdarzenia, nie wystąpiły w podobnych organizacjach, urządzeniach, społecznościach i/lub istnieje mała szansa, powód czy też inne okoliczności, aby zdarzenia mogły wystąpić. Mogą one wystąpić raz na sto lat.
3 Możliwe Może zdarzyć się w określonym czasie i/lub mało, rzadko przypadkowo zdarzenia, że są udokumentowane lub cząstkowo przekazywane w formie ustnej i/lub bardzo mało zdarzeń i/lub jest pewna szansa, powód czy też urządzenia powodujące, że zdarzenie może wystąpić. Może zdarzyć się raz na dwadzieścia lat.
4 Prawdopodobne Jest prawdopodobne, że wystąpi w większości okoliczności i/lub zdarzenia są systematycznie dokumentowane i przekazywane w formie ustnej i/lub występuje znaczna szansa, powód lub urządzenia pozwalające na jego wystąpienie. Może zdarzyć się raz na pięć lat.
5 Bardzo prawdopodobne Oczekuje się, że zdarzy się w większości okoliczności i/lub zdarzenia te są bardzo dobrze udokumentowane i/lub funkcjonują wśród mieszkańców i przekazywane są w formie ustnej. Może wystąpić raz na rok lub częściej.

Źródło: RCB, Procedura opracowania raportu cząstkowego do raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2010.

Wytyczne do jakościowej oceny skutków gospodarczych wystąpienia danego zagrożenia [pytania nr 2, 5 i 8]:

Ocena na skali Skutki Opis
1 Nieistotne Praktycznie bez zniszczeń. Brak lub bardzo niewielki wpływ na społeczność lokalną. Brak lub niewielkie straty finansowe.
2 Małe Występują zniszczenia oraz pewne utrudnienia (nie dłużej niż 24 godziny). Niewielkie straty finansowe. Niewymagane dodatkowe środki.
3 Średnie Wytypowanie tych zniszczeń, które wymagają rutynowej naprawy. Normalne (z niewielkimi niewygodami) funkcjonowanie społeczności. Spore straty finansowe.
4 Duże Społeczność częściowo niefunkcjonująca, nieosiągalne niektóre służby. Znaczne straty finansowe. Potrzebna pomoc z zewnątrz.
5 Katastrofalne Rozległe zniszczenia. Niemożność funkcjonowania społeczności bez istotnej zewnętrznej pomocy.

Źródło: RCB, Procedura opracowania raportu cząstkowego do raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2010.

Wytyczne do jakościowej oceny skutków społecznych wystąpienia danego zagrożenia [pytania nr 3, 6 i 9]:

Ocena na skali Skutki Opis
1 Nieistotne Brak ofiar śmiertelnych i rannych. Nikt lub mała grupa ludzi została przemieszczona na krótki czas (do 2 godzin). Nikt lub niewielka grupa poszkodowanych wymaga pomocy (niefinansowej lub materialnej).
2 Małe Mała liczba rannych, bez ofiar śmiertelnych. Wymagana pierwsza pomoc. Konieczne przemieszczenia ludzi (krócej niż w ciągu 24 godzin). Część ludzi potrzebuje pomocy.
3 Średnie Konieczna pomoc medyczna, lecz bez ofiar śmiertelnych. Wymagana hospitalizacja niektórych poszkodowanych. Potrzebne dodatkowe miejsca w szpitalach oraz dodatkowy personel medyczny. Przebywanie ewakuowanych ludzi w wyznaczonych miejscach z możliwością powrotu w ciągu 24 godzin.
4 Duże Poszkodowani z poważnymi obrażeniami, wielu hospitalizowanych, duża liczba osób przemieszczonych (dłużej niż na 24 godziny). Ofiary śmiertelne. Konieczna specjalistyczna pomoc ludziom oraz do usuwania zniszczeń.
5 Katastrofalne Duża liczba poważnie rannych oraz hospitalizowanych. Ogólne i długotrwałe przemieszczenie ludności. Wiele ofiar śmiertelnych. Wymagana znaczna pomoc dla dużej liczby ludzi.

Źródło: RCB, Procedura opracowania raportu cząstkowego do raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2010.